تبلیغات
زنده باد ایران - مفاهیم پایه فناوری اطلاعات کامپیوتر :
زنده باد ایران
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


درود
نظر یادتون نره

مدیر وبلاگ : mohammad
مطالب اخیر
نویسندگان
کامپیوتر ماش ینی است که سه کار انجام م یدهد : ورودی ساخت یافته را م یپذیرد،
آن را بر طبق قوان ین از پ یش تعر یف شده ا ی پردازش م یکند، و نتا یج را ب ه
عنوان خروجی نمایش میدهد.
واحد پردازش مرکزی :
واحد ( Central Processing Unit) CPU واحد پردازش مرکز ی با حرو ف اختصار ی
محاسباتی و کنترلی کامپ یوتر است که دستورالعمل ها را تفس یر و اجرا م یکند .
کامپیوترهای بزرگ و م ینی کامپ یوتر ها ی قد یمی بردها یی پر از مدارها ی مجتمع
داشته اند که عمل واحد پردازش مرکز ی را انجام داده است . واحدها ی پردازش
مرکزی ، تراشه ها یی که ر ی ز پردازنده نام ی ده م یشوند ، امکان ساخت
کامپیوترهای شخص ی و ا یستگاههای کار ی را م یسر ساخته اند . در اصطلاح عام یانه
به عنوان مغز کامپیوتر شناخته میشود. CPU
سخت افزار :
سخت افزار عبارتست از تجه یزات ف یزیکی که س یستم کامپ یوتری را تشک یل م یدهند
از جمله نما یشگر ( مونیتور )، چاپگر ، صفحه کل ی د ، کابلها و غ یره . سخت
افزار به همراه نرم افزار برا ی انجا م وظا یف بر رو ی کامپ یوتر کار م یکند. سخت
افزار از تعدادی قطعات تشکیل میشود که هر کدام کاربرد مشخصی دارند.
نرم افزار :
یا برنامه های کامپیوتری دستور العملهایی هستند که ( Soft ware) نرم افزار
میشوند. نرم افزار س یستم ( سیستمها ی (Hardware) باعث کار کردن سخت افزار ی
عامل ) که کار کامپ یوتر را ک نترل م یکنند و برنامه ها ی کاربرد ی مانند
برنامه ها ی واژه پرداز ی صفحه گسترده ها ، پا یگاه داده ها که وظا یف را برا ی
کاربران کامپ یوتر انجام م یدهند ، دو نوع اصل ی نرم افزار هستند . نرم افزار
شبکه که باعث ارتباط گروه ی از کامپ یوتر ها م یشود و نرم افزار برنامه
نویسی که ابزار ها یی را برا ی نوشتن برنامه ها در اخت ی ار برنامه نویسان
قرار میدهد دو گروه اضافی دیگر هستند.
انواع کامپیوتر :
کامپیوتر ها را به صورت سوپر کامپ یوتر ، کامپ یوترها ی بزرگ ، سوپر م ینی
کامپیوتر ، م ینی کامپ یوترها، ا یستگاههای کار ی و ر یز کامپ یوترها رده بند ی
میکنند.
کامپیوتر ماش ینی است که سه کار انجام م یدهد : ورودی ساخت یافته را م یپذیرد،
آن را بر طبق قوان ین از پ یش تعر یف شده ا ی پردازش م یکند، و نتا یج را ب ه
عنوان خروجی نمایش میدهد.
واحد پردازش مرکزی :
واحد ( Central Processing Unit) CPU واحد پردازش مرکز ی با حرو ف اختصار ی
محاسباتی و کنترلی کامپ یوتر است که دستورالعمل ها را تفس یر و اجرا م یکند .
کامپیوترهای بزرگ و م ینی کامپ یوتر ها ی قد یمی بردها یی پر از مدارها ی مجتمع
داشته اند که عمل واحد پردازش مرکز ی را انجام داده است . واحدها ی پردازش
مرکزی ، تراشه ها یی که ر ی ز پردازنده نام ی ده م یشوند ، امکان ساخت
کامپیوترهای شخص ی و ا یستگاههای کار ی را م یسر ساخته اند . در اصطلاح عام یانه
به عنوان مغز کامپیوتر شناخته میشود. CPU
سخت افزار :
سخت افزار عبارتست از تجه یزات ف یزیکی که س یستم کامپ یوتری را تشک یل م یدهند
از جمله نما یشگر ( مونیتور )، چاپگر ، صفحه کل ی د ، کابلها و غ یره . سخت
افزار به همراه نرم افزار برا ی انجا م وظا یف بر رو ی کامپ یوتر کار م یکند. سخت
افزار از تعدادی قطعات تشکیل میشود که هر کدام کاربرد مشخصی دارند.
نرم افزار :
یا برنامه های کامپیوتری دستور العملهایی هستند که ( Soft ware) نرم افزار
میشوند. نرم افزار س یستم ( سیستمها ی (Hardware) باعث کار کردن سخت افزار ی
عامل ) که کار کامپ یوتر را ک نترل م یکنند و برنامه ها ی کاربرد ی مانند
برنامه ها ی واژه پرداز ی صفحه گسترده ها ، پا یگاه داده ها که وظا یف را برا ی
کاربران کامپ یوتر انجام م یدهند ، دو نوع اصل ی نرم افزار هستند . نرم افزار
شبکه که باعث ارتباط گروه ی از کامپ یوتر ها م یشود و نرم افزار برنامه
نویسی که ابزار ها یی را برا ی نوشتن برنامه ها در اخت ی ار برنامه نویسان
قرار میدهد دو گروه اضافی دیگر هستند.
انواع کامپیوتر :
کامپیوتر ها را به صورت سوپر کامپ یوتر ، کامپ یوترها ی بزرگ ، سوپر م ینی
کامپیوتر ، م ینی کامپ یوترها، ا یستگاههای کار ی و ر یز کامپ یوترها رده بند ی
میکنند.
سوپر کامپیوتر ، ابر کامپیوتر :
سوپر کامپ یوتر عبارتست از یک کامپ یوتر بزرگ فوق العاده سر یع و گران ق یمت
که برا ی انجام محاسبات پ یچیده و پ یشرفته مورد استفاده قرار م یگیرد. به عنوان
مثال ا ین نوع کامپ یوتر م یتواند تعداد محاسب ات ب ی شمار ی را برا ی رسم و حرکت
دادن یک سف ینه فضا یی در یک تصو یر متحرک انجام دهد . ابر کامپ یوتر ها در
مواردی چون پ یش ب ینی وضع هوا ، مدل ساز ی و شبیه ساز ی علم ی و کشف منابع نفتی
و .... مورد استفاده قرار میگیرد .
کامپیوتر شخصی :
کامپیوتری است که PC با علامت اختصاری ، (Personal Computer ) کامپیوتر شخصی
برای استفاده اشخاص طراح ی شده است . کامپیوتر ها ی شخص ی ن ی ازی ب ه اشتراک
گذاری منابع پردازش ی ، د یسک و چاپگر با کامپ یوترهای د یگر ندارند . ای ده و
فکر کامپ یوتر شخص ی حداقل بطور اول یه آزاد کردن افراد از وابستگ ی به منافع
مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات اصفهان
شدیداً کنترل شونده کامپ یوتر ها ی بزرگ و کوچک بوده است . مثلاً در ی ک سازمان
یا شرکت ، مد یران داده پرداز ی دارا ی اخت یار بلا منازع در انتخاب برنامه ه ا
و قالب داده هایی بودند که افراد باید مورد استفاده قرار میدادند.
: Laptop کامپیوتر
کامپیوتری کوچک و قابل حمل م یباشد که دارا ی صفحه تصو یر ،Laptop کامپیوتر
که با Laptop مسطح و صفحه کل یدی است که رو ی هم تا م یشوند . کامپیوتر ها ی
نمایشگر کر یستال ما یع ) ) LCD باتری کار م یکنند اغلب دارا ی یک صفحه تصو یر
میباشند. بعضی از مدلها م یتوانند با یک ا یستگاه جفت شوند و به عنوان ی ک
مجموعه Laptop سیستم روم یزی کامل در دفتر عمل کنند . در بعض ی از کامپ یوتر ها ی
تعبیه شده است. ROM ای از برنامه های کاربردی تجاری در
کامپیوتر آنالوگ :
کامپیوتر ق یاسی یا آنالوگ کامپ یوتری است که بجا ی اطلاعات کد ده ی شده رقم ی
مانند اعداد در مبنا ی دو داده ها ی دائم ی در حال تغ ییر و پ یوسته مانند
تغییرات ولتاژ را مورد پردازش قرار م یدهد. کامپیوترها ی د یجیتالی ( رقم ی )
مقادیر را با س یگنالهای گسسته ب یان م یکند. ریز پردازنده ، د یجیتالی ( رقمی )
است اما م یتواند با کمک یک مبدل ق یاسی به رقم ی از اطلاعات ق یاس ی استفاده
کند و همچن ین با کمک یک مبدل رقم ی به ق یاسی ،اطلاعات رقم ی را به ق یاسی تبد یل
کند.
سیستم عامل :
نرم افز اری است که OS با حروف اختصار ی ( Operation System ) سیستم عامل
مسئول کنتر ل و بکار گ یری منابع سخت افزار ی مانند حافظه ، واحد پردازش مرکز ی
فضای ذخ یره ساز ی د یسک و تجه یزات جانبی م یباشد. سیستم عامل م بنایی است (CPU )
که برنامه ها ی کاربرد ی مانند برنامه ها ی واژه پرداز ی و صفحه گسترده ها بر
Unix, Windows, OS/2 Mac اساس آن ساخته میشود. متداولترین سیستم عامل تا کنون
بوده اند. OS, MS-DOS
: DOS سیستم عامل
سیستم عامل تک کاربره با خط فرمان ی ( Microsoft Disk Operating System) MS-DOS
که در سال ١٩٨١ برا ی کامپ یوترهای شخص ی آ ی ب ی ام و سازگار با آن توسط
توسط یک شرکت کوچک در س یاتل به منظور DOS مایکروسافت منتشر شد . نسخه اصل ی
کارهای آزما یشگاهی ا یجاد شده بود . از آنجا که ما یکروسافت قرار بود س یستم
ته یه کند لذا آن نسخه را خر یداری نمود و برنامه را ته یه کرد . IBM عاملی برا ی
تا مدتها MS-DOS . ارائه نمود MS-DOS مایکروسافت بعدها نگ ارشهای بالاتر ی از
یکی از گسترده ترین سیستمهای عامل محسوب میشد.
سیستم مدیریت پایگاه داده :
با حروف اختصار ی ( Database Management System) سیستم مدیریت پایگاه داده ها
یک لا یه نرم افزار ی ب ین پا یگاه داده ها و کاربر است . ای ن سیستم تمام DBMS
درخواستهای کاربر نسبت به پا یگاه داده ها ( مثلاً پرس و جو و نوساز ی ) را
کنترل م یکند. بنابراین کاربر الزام ی به پ یگیری جزئ یات ف یزیکی محل فا یلها و
کنترل تمرکز DBMS قالبها ، طراح ی شاخص ده ی و غ یره نخواهد داشت. علاوه بر این
یافته مربوط به حفاظت داده ها را ن یز م یسر م یسازد. از معروفتر ین س یست مهای
مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات اصفهان
مدیریت پایگاه داده میتوان به دی بیس، فاکس پرو، پارادکس، اکسس،
اینفورمیکس و اوراکل اشاره کرد.
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری :
مجموعه ای از برنامه ها و داده های مرتبط است که (Decision Support System ) DSS
مدیر را در تحل یل و تصم یم گ یری یاری م یسازد. کمک ا ین گونه س یستمها در تصم یم
ی ا س یستمها ی اطلاعات ی اجرا یی (MIS) گیری ب یش از س یستمهای اطلاعات مد یریت
است. این س یستمها دارا ی یک بانک اطلاعات ی ، متشکل از مجموعه دانش (EIS)
موجود درباره یک زبان ، که برا ی فرموله کردن مسائل و پرسش بکار م یرود و یک
برنامه مدل سازی برای آزمایش تصمیمات ممکن است.
سیستم عامل شبکه :
NOS و مخفف آن ( Network Operating System ) سیستم عامل شبکه سر نام عبارت
شامل دو بخش NOS میباشد. در شبکه ها ی محل ی معمار ی سرو یس گ یرنده سرو یس دهنده
است. بزرگترین و پ یچیده تر ین بخش نرم افزار س یستم ، در حال اجرا بر رو ی
سرویس دهنده است . این نرم افزار س یستم ، اعمال بس یاری شامل اطلاعات حسابها ی
کاربردی و دست یابی به شبکه ، امن ی ت ، به اشتراک گ ذاری منابع ، اعمال
و توان مصرفی ، حفاظت داده ها و کشف و کنترل خطا را UPS سرپرستی ، نظارت بر
ی ا PC بر رو ی هر NOS هماهنگ م یسازد. در شبکه ها ی نظ یر به نظ یر بخش ی از
اجرا میگردد. PC ایستگاه کاری متصل به شبکه نصب و در بالای سیستم عامل
پردازشگر :
مدت زمان انجام یک کار بوس یله کامپ یوتر ، به عوامل متعدد ی بستگ ی دارد که
کامپیوتر م یباشد. پردازشگر یک تراش ه (Processor ) اولین آﻧﻬا ، سرعت پردازشگر
( MHz) الکترونیکی در قلب کامپ یوتر بوده و سرعت آن بر حسب واحد مگاهرتز
سنجیده م یشود. هر چه مقدار ا ین پارامتر ب یشتر باشد پردازشگر سر یعتر خواهد
بود و در نت یجه قادر خواهد بود محاسبات ب یشتری را در هر ثان ی ه انجام دهد .
سرعت پردازشگر به عنوان یکی از مشخصه ها ی یک کامپیوتر به قدر ی در تع یین
کارایی آن اهم یت دارد که معمولاً به عنوان یکی از اجزا ی تشک یل دهنده نام
کامپیوتر از آن یاد م یکنند. تراشه پردازشگر و اجزا ی الکترون یک ی که آنرا
شناخته میشود. CPU پشتیبانی میکنند ، مجموعاً بعنوان واحد پردازش مرکزی یا
حافظه :
به محل ذخ یره کردن محاسبات ی که توسط کامپ یوتر انجام م یگیرد حافظه گو یند . در
کامپیوتر ها دو نوع متداول حافظه وجود دارد . در واقع حافظه اصل ی
و حافظه با دسترس ی (ROM) کامپیوتر شامل دو بخش است : ١- حافظه فقط خواندن ی
(RAM) تصادفی
: RAM
به مفهوم حافظه با دست یابی ( Random Access Memory) سر نام عبارت RAM
مستقیم یا دست یابی تصادفی ، محل ی است که دستورالعمل ها و داده ها ی برنامه
قابل (CPU) در آن ذخ یره م یشوند. بطوری که مستق یماً برا ی واحد پردازش مرکز ی
حافظه خواندن ی / نوشتنی ن یز نام یده م یشود. لازم به ذکر RAM . دستیابی باشند
است که با قطع ناگهانی برق تمام اطلاعات این حافظه از بین خواهد رفت .
: ROM
یا حافظه فقط خواندنی ، حافظه ای بر ( Read Only Memory) سرنام عبارت ROM
پایه ن یمه هاد ی است که دستورالعمل ها یا داده ها ی قابل خواندن و غ یر قابل
بخش ی از ان بار اول ی ه کامپ یوتر است که ROM . تغییری را در خود جا ی م یدهد
محتویاتش را زمان خاموش کردن دستگاه از دست نم یدهد و شامل برنامه ها ی ضرور ی
مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات اصفهان
نگهدار ی م یشود و هنگام ROM سیستم است . دستورالعمل ها ی راه انداز ی در
روشن کردن کامپیوتر کار راه اندازی سیستم به عهده آﻧﻬا است.
هارد دیسک :
قادر به نگهداری داده ها در کامپیوتر هستند ( Hard Disk ) دیسکهای مغناطیسی
، نوعاً دارای ظرفیتی بین چند گیگا بایت تا چند ده گیگا بایت میباشد.
مفهوم بیت :
و مقدار یک صفر در سیستم عدد ی دودویی ( Binary digital ) بیت شکل خلاصه شده
میباشد. در پردازش و ذخ یره ساز ی، ب ی ت کوچک ترین واحد اطلاعات ی است که
کامپیوتر مورد استفاده قرار م یدهد و بطور ف یزیکی بوس یله پالس ی که به ی ک
مدار ارسال م یگردد و یا به شکل نقطه کوچک ی رو ی د یسک مغناط یسی که قابل ی ت
ذخیره ساز ی یک یا صفر را دا رد، مشخص م یشود. بیتها کمتر ین اطلاعات قابل فهم
برای انسان را ارائه میکنند. بیتها در گروه های هشت تایی ، بایتها را
تشکیل میدهند که جهت ارائه تمام انواع اطلاعات از جمله ح روف الفبا و رقمهای
صفر تا نه مورد استفاده قرار میگیرند.
مفهوم بایت :
هر با یت شامل هشت ب یت م یباشد . هر ب ی ت را م یتوانی د بصورت ی ک سوئ یچ
و یا ی ک عدد با ینری در مبنا ی ٢ با دو OFF یا ON الکتریکی با دو وضع یت
مقدار 0 یا 1 تصور کرد.
بیت نت :
است که در ( WAN ) یک شبکه گسترده ( Because It's Time Network) سر نام BITNET
در ( CREN) سال ١٩٨١ توسط موسسه همکار ی برا ی تحق یقات و آموزش شبکه ساز ی
واشنگتن به کار افتاد . این شبکه که ا ینک از ب ین رفته است ، پست الکترون یکی و
خدمات انتقال فا یل ب ین کامپ یوتر ها ی بزرگ انست یتو ها ی آموزش ی و تحق یقاتی در
از TCP/IP آمریکای شمالی ، اروپا و ژاپن را ارائه م ی نمود . ای ن شبکه بجا ی
استفاده میکرد و قادر به تبا دل پست IBM ( Network Job Entry) NJE پروتکل
الکترونیکی در اینترنت نیز بود.
: RAM انواع
در RAM شامل دو نوع است : ایستا و پو یا . متداولتر ین و ارزانتر ی ن RAM
واقع نوع ی خازن است که م یتواند شارژ الکتر یکی را در خود حفظ کرده و نشان
دهنده یک ب یت از داده باشد . متاسفانه خازن فقط به مدت کوتاه ی م یتواند
شارژ الکتر یکی را در خود حفظ کند و با ید بطور مرتب محتو یاتش تجد ید شود . به
میگویند . " DRAM " پو ی ا ) ی ا RAM) مبتنی ب ر ا ی ن روش را RAM همین دل یل
ن یز وجود دارد که در آن از کل ید ها ی RAM نمونه سر یعتر و گران ق یمت تر ی از
بسیار کوچک ی به نام فل یپ فلاپ استفاده شده ا ست . این کل ی د ها قطعه ها ی
پایداری بوده و تا زمان ی که جر یان الکتر یکی جد یدی به آﻧﻬا اعمال نشده باشد
مبتنی بر ا ین روش ( RAM . میتوانند محتو یات یک ب یت را در خود نگهدار ی کنند
نامیده میشود. " SRAM " ایستا ) یا RAM
: ROM انواع
است که به آن ( Erasable Programmable Read Only Memory ) سر نام عبارت EPROM
ها تراشه ها ی EPROM . حافظه فقط خواندن ی قابل برنامه ر یزی ن یز گفته م یشود
حافظه غ یر فرار ( پایدار ) هستند که پس از ساخت برنامه ر ی زی م یشوند .
مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات اصفهان
قابل یت پاک شدن برنامه ها ی درون آن ، PROM تفاوت ا ین نوع حافظه با حافظه
میباشد. در ا ین تراشه ها اشعه ماوراء بنفش قو ی م یتواند اتصالها ی قطع شده
DROM ها بس یار ب یشتر از EPROM تراشه را دوباره برقرار کند . اگر چه ق یمت
مقرون EPROM ، ها است اما اگر تغ ییرات ز یادی در برنامه ر یزی اعمال گردد
بصرفه خواهد بود.
: EEPROM
نوعی ( Electronically Erasable Programmable Read Only Memory ) سر نام عبارت
است که بجا ی اشعه ماوراء بنفش م یتوان آن را ا ستفاده از جر ی ان EPROM
الکتریکی قو ی پاک کرد . مزیت ا ینچنین تراشه ها یی ا ین است که برا ی پاک کردن
آن د یگر لازم ن یست تراشه را از کامپ یوتر جدا کن یم . اما برا ی پاک کردن آن
باید جر یان به مدت خاص ی برقرار باشد و در ضمن با ید برا ی مدت طولان ی و بدون
به زمان بسیار EEPROM جریان برق پا یدار بماند مطلوب م یباشد. برنامه ریزی
دارد. RAM لازم دارد و معمولاً نیز ظرفیتی کمتر از RAM بیشتری نسبت به
دیسک :
گستره وس یعی از وسا یل ذخ یره ساز ی قابل جابجا یی وجود دارند که به راحتی امکان
انتقال آﻧﻬا از کامپ یوتری به کامپ یوتر د یگر و یا بکارگ یری آﻧﻬا به عنوان
نسخه ها ی پشت یبان امن یتی در هنگام از دست رفتن ، خراب شدن یا به سرقت رفتن
کامپیوتر وجود دارد.
: ( Floppy Disk ) فلاپی دیسک
دیسکهای مغناط یسی کوچک ی که م یتوان آﻧﻬا را از کامپ یوتر خارج کرد . دیسک ها
١ مگابایت اطلاعات را در خود نگهداری میکنند. / نوعاً حدود ۴
: DC-ROM
رسانه ذخ یره ساز ی نور ی است که ( Compact Disk Read Only Memory ) DC-ROM
1 ) در گر داننده ها ی X) ظرفیت ذخ یره ساز ی ۶۵٠ مگابا یت را دارد . سرعت منفرد
١۵٠ ک یلو با یت در ثان یه است . چون داده ها توسط گرداننده ها ی ، CD-ROM
مبتنی بر زمان ن یست م یتوان با چرخاندن ا ین داده ها توسط گرداننده CD-ROM
های با سرعت خط ی بالاتر خواندن آﻧﻬا را افزا یش داد . به عنوان مثال ی ک
۶ مگابایت در ثانیه / 24 ) سرعت انتقالی برابر ٣ X) گرداننده ٢۴ ساعته
24 ) دارد. *150kb/s )
وسایل جانبی :
قرار داشته باشد وس یله جانبی ( Case ) هر وس یله ا ی که خارج از واحد س یستم
نامیده م یشود. در اغلب س یستم ها ی کامپ یوتری ، سه وس یله جانبی ضرور ی موسوم
.(Monitor) و صفحه نمایش ( Mouse ) ماوس ، (Keyboard) به صفحه کلید
( Mouse ) ماوس
ابزاری ورود ی که به کاربر اجازه م یدهد به اقلام موجود بر رو ی صفحه تصو یر
اشاره و آﻧﻬا را انتخاب کند . ساختار اصل ی ماوس متشکل از یک وس یله کوچک که
در دست جای م یگیرد و چند دکمه مسطح روی آن . زیر ماوس ی ک بخش جهت ی اب (
معمولاً گو ی ) قرار دارد . کل ا ین مجموعه ن یز به وس یله س یمی به کامپ یوتر
متصل م یشود. با حرکت ماوس توسط کاربر اشاره گر ماوس بر رو ی صفحه تصو یر ،
به طور همزمان به همان سمت حرکت م یکند. اولین ماوس توسط دکتر داوگ انگلبرت در
سال ١٩۶۴ اختراع شد.
صفحه کلید :
شامل مجموعه ا ی از کل ید هاست که چ ی دمان آﻧﻬا مانند Keyboard صفحه کل ید یا
ماشین تا یپ بوده و شما ( کاربر ) را قادر م یسازد، اطلاعات و فرماﻧﻬا ی دلخواه
مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات اصفهان
ن یز یکی از وسایل ورود ی کامپ یوتر به Keyboard . خود را وارد کامپ یوتر کن ید
شمار میشود.
صفحه نمایش :
به معنی آگاه ی دهنده ) گفته ) Monitor به صفحه نما یش کامپ یوتر مان یتور
میشود. چرا که برا ی آگاه ی یافتن از وقا یعی که در کامپ یوتر شما در حال وقوع
هستند استفاده میکند. مانیتور از وسایل خروجی کامپیوتر میباشد.
چاپگر :
از ابزار ها ی خروج ی کامپ یوتر است که متن یا تصو یر ا یج اد ، Printer چاپگر یا
شده به وس یله کامپ یوتر را بر رو ی کاغذ ( یا رسانه مشابه د یگر ) پی اده
میکند. چاپگر ها از جنبه ها ی مختلف تقس یم بند ی م یشوند که متداوتر ین مشخصه
آﻧﻬا ضربه ا ی یا غ یر ضربه ا ی بودن آﻧﻬاست . در چاپگرها ی ضربه ا ی هر چاپگر با
کاغذ تماس ف یزیکی دارد . مثل چاپگر ها ی ماتر یسی نقطه ا ی و چرخ و فلک ی ،
اما در چاپگر ها ی غ یر ضربه ا ی هر چاپگر با کاغذ تماس ندا رد که به عنوان
نمونه میتوان از چاپگر های لیزری و جوهر افشان و حرارتی نام برد.
مودم :
ذخیره میشود و در حالی که خطوط تلفن داده (Digital) داده کامپ یوتر در قالب رقم
منتقل م یکنند. به اطلاعات ی رقم ی م یگوییم که ( Analog) ها را در قالبی ق یاسی
توسط اعداد گسسته قابل نما یش باشد . ب ه داده ا ی ق یاس ی گو ییم که توسط
کمیتهای متغ یر پ یوسته نما یش داده م یشوند. هنگامی که دو کامپ یوتر را از طر یق
خط تلفن متصل م یکنیم، ن یاز به ابزار ی به عنوان واس ط ب ین کامپ یوتر خود و
(Modulation ) سیستم تلفن دار یم که داده ها را از قالبی رقم ی به قالبی تلف یق ی
نموده تا از طر یق خط تلفن قابل انتقال باشند . همچن ین در انتها ی د یگر داده
مینماید. این ابزار ( Demodulation ) قیاسی را به قالب رقم ی اول یه اش تفک یک
نامیده Modem تلفیق کننده / تفکیک کننده ) یا ) " Modulation / Demodulation "
میشود.
: Multi Media
کامپیوترها م یتوانند تمام انواع داده هایی را که امکان ت بدیل آﻧﻬا به ا رقام
وجود دارد، از قب یل موز یکها ، تصاو یر ، ترس یمات متحرک ، تصاو یر و یدئویی و
گفتارها ، به کاربسته و دستک اری کنند . وجود ا ین قا بلیت منجر به رشد و
تعالی برنامه ها ی کاربرد ی متعدد ی شده است که به واسطه آﻧﻬا م یتوان متنها،
تصاویر و یدئویی و اصوات را به منظور ارائه بسته ها ی مختلف آموزش ی ،
اطلاعاتی یا سرگرم ی ترک یب کرد . در ی ک تعر ی ف م یتوان گفت : به کاربرد
کامپیوتر برا ی ا رائه متن ، تصاو یر ویدئویی ، ان یمیشن و صوت بصورت مختلط چند
گفته میشود. عناصر سخت افزاری مرتبط با ا ی ن کاربرد Multi Media رسانی یا
عبارتند از اسکنر ، کارت صوتی، بلند گو و میکروفن.
اسکنر :
از جمله وسایل ورودی نوری میباشد که با استفاده ( Scanner ) پویشگر یا اسکنر
از تجه یزات حساس به نور ، تصو یری از طرح رو ی یک برگ کاغذ یا هر موضوع د یگر
میسازد. تصویر مز بور به س یگنالهای د یجیتال تبد یل م یشود تا بوس یله نرم
افزار تشخیص نور ی کاراکتر ها ، و یا نرم افزار ها ی گراف یک ی د یگر پردازش
شود. اسکنر ها در انواع مختلف ی عرضه م یشوند. از جمله اسکنر ها ی تخت ( هد
اسکن از رو ی یک ش یء ساکن ح رکت م یکند ) اسکنرهای تغذ یه ا ی ( شیء از رو ی هد
اسکن ثا بت حرکت داده م یشود) اسکنر ها ی غلطک ی ( ش یء حول هد اسکن ثابت
دوران م یکند ) و اسکن ها ی دستی ( کاربر اسکنر را رو ی ش یء ثابت حرکت م یدهد.
(
دوربین دیجیتالی :
دق یقاً شب یه به دورب ینها ی استاندارد WebCam عملکرد دورب ینهای د یجیتال یا
معمول م یباشد با ا ین ت فاوت که در آﻧﻬا از ف یلم عکاس ی استفاده نشده و
تصاویر به صورت د یجتالی در حافظه دورب ین ضبط م یشوند. پس از ضبط شدن تصاو یر
مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات اصفهان
در حافظه دورب ین ا ین امکان وجود خواهد داشت که آﻧﻬا را به کامپ یوتر خود
منتقل کنید.
بلندگو ها :
بلندگو ها که امروز به بخشی از تجهیزات استاندارد ( تقریباً ) تمام
کامپیوترهای جد ید تبد یل شده اند برا ی پخش موس یقی و سا یر صدا ها مورد
استفاده قرار میگیرند.
میکروفن :
بسیاری از نرم افزارها ی کاربرد ی را م یتوانید با فرام ین گفتار ی کنترل کن ید ،
به عبارت د یگر به جا ی وارد کردن یک فرمان از طر یق تجه یزاتی نظ یر صفحه کل ی د
یا ماوس کافی است فرمان مزبور را تلفظ نما یید. مشروط بر آنکه م یکروفن در
مقابل دهان شما باشد.
نرم افزار های کاربردی :
خوانده میشوند تعریف ی کامل API که به اختصار ، Application Program Interface
از تمام توابع س یستم عامل که در دسترس ی ک برنامه کاربرد ی قرار دارند (
توابعی که برنامه کاربرد ی م یتواند به منظور انجام وظا یفی مانند مد یریت
پرونده ها و نما یش اطلاعات بر رو ی صفحه تصور کامپ یوتر از آﻧﻬا استفاده نما ید)
در س یستمهای عامل ی که رابط API . و همچنن نحوه استفاده از آن توابع م یباشد
گرافیک کاربر را پشت یبانی م ی کنند توابع ی را نیز برا ی پشت یبانی پنجره ها،
و سایر اجزای رابط تعری ف م ی ( Pull Down ) شکلها ، فهرستهای گزینشی عمودی
نمایند.
نرم افزار های مجاز :
به نرم افزار ها یی گفته م یشود که از سو ی فرد یا سازمان تول ی د کننده به
عنوان نسخه مجاز به خر یدار فروخته شده باشد و خر یدار تنها بتواند آن را تحت
شرایط خاصی مورد استفاده قرار دهد.
نرم افزار های رایگان :
به نرم افزار ها یی گفته م یشود که بدون در یافت ه یچ هز ینه ا ی در اخت ی ار
استفاده کنندگان قرار م یگیرند. معمولاً تول ید کنندگان ا ین نوع نرم افزار ها
اجازه استفاده از آﻧﻬا را به کاربران م یدهند. اما فروشنگان آﻧﻬا را مجاز نم ی
شمرند.
: Share Ware نرم افزار های
به نرم افزار ها یی گفته م یشود که نوعاً بدون در یافت ه یچ هز ینه ا ی در
اختیار افراد قرار م یگیرند اما تول ید کننده آن از کاربر م یخواهد در صورت
تمایل به استفاده مستمر از نرم افزار مبلغ اندک ی را به عنوان هز ینه مجوز
پرداخت نما یند. به ا ین ترت یب ، کاربران ی که ا ین مبلغ را پرداخت م ینمایند
از دستیابی سرویس و نسخه های روز آمد شده نرم افزار بهره مند خواهند شد.
داده ها :
به اطلاعات خامی که هنوز توسط سیستم پردازش نشده اند داده میگویند.
: Back Ups
نسخه ها ی کپ ی نرم افزار ها یا فا یلها که برا ی رعا یت احت یاط رو ی یک رسانه
ذخیره ساز ی ثانو یه مانند د یسک یا نوار ا یجاد شده اند ، هنگام بروز مشکل در
رسانه اولیه خیال کاربر را از امن بودن اطلاعات راحت میکند.
ویروسهای کامپیوتری :
ویروسهای کامپ یوتری نرم افزارها یی هستند که بدون آگاه ی ی ا مجوز شما به
ماشینتان راه پ یدا م یکنند. بعضی از و یروسها طور ی طراح ی م یشوند که برنامه
مرکز اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات اصفهان
های نسبتاً ضرور ی که فقط پ یامهایی را نما یش م یدهند یا موس یقی م ینوازند را
فعال م یکنند. سایر و یروسها م یتوانند با ضرب کردن برنامه ی ا پاک کردن
۵٠/ محتوای گرداننده د یسک سخت به کامپ یوترتان ضرر برسانند . ب یش از ٠٠٠
ویروس کامپیوتری شناخته شده است.
ویندوز :
سیستم عامل ی ا ست که در سال ١٩٨٣ توسط ما یکروسافت معرفی ( Windows ) ویندوز
شد. ویندوز یک مح یط رابط کاربر گراف یک ی چند وظ یفه ا ی است که بر رو ی
و به عنوان سیستم ( Workgroups Windows for کامپیوترهای مبتنی بر داس ( ویندوز
عاملی مستقل اجرا م یشوند. در و یندوز فهرستها ی گز ینشی نواح ی پنجره ا ی رو ی
صفحه نمایش و یک ابزار ورودی مانند ماوس بکار برده میشود.
: NT ویندوز
Windows NT . سیستم عاملی که در سال ١٩٩٣ توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردید
وابسته نبود . MN-DOS بر خلاف نگارشها ی اول یه و یندوز به وجود س یستم عامل
یک سیستم عامل چند وظیفه ای ، ٣٢ بیتی با ویژگیهای شبکه ساز ی ، Windows NT
چند پردازش ی و امن یتی م یباشد. این س یستم عامل بر رو ی سخت افزار ها ی متنوع ی
و همچنین DEC Alpha AXP از جمله سیستمهای ٨٠٨۶ و ٨٠۴٨۶ پنتیوم اینتل و
کامپیوترهای چند پردازنده ا ی به اجرا در م ی آید و تا ۴ گ یگا با ی ت حافظه
مجازی را پشتیبانی میکند.
پنتیوم :
پردازنده پنت یوم در سال ١٩٩٣ توسط ا ینتل معرفی شد . سرعت پالس ساعت ا ی ن
گروه از پردازنده پنت یوم ۶٠ و ۶۶ مگا هرتز ( و با منبع تغذ یه ۵ ولت کار
میکند ) بعد از آن پردازنده ها ی پنت یوم د یگری با سرعت ٧۵ مگاهرتز ، ٩٠
مگا هرتز ، ١٢٠ مگا هرتز، ١٣٣ م گا هرتز ، ١۶۶ مگا هرتز و ٢٠٠٠ مگا هرتز
٢١٨ دستور در / تولید شدند . پنتیوم ١٣٣ مگا هرتز ی به عنوان مثال م یتوانست ٩
٣ م یلیون ترانز یستور تشک یل شده / ثانیه را اجرا کند . پردازنده پنت یوم از ٢
است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
          
پنجشنبه 28 مهر 1390

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیUp Page